Sử dụng Server chính hãng Dell, HP, Juniper, Cisco. Hệ thống luôn được theo dõi và giám sát tự động.