Network Hardware chuyên dụng Cisco, Juniper.
Hạ tầng phần cứng Intel Xeon E5 v2.