Sau khi nhận đầy đủ thông tin dịch vụ của Quý Khách sẽ được triển khai nhanh chóng.