Thay Đổi Password Windows Server

1.  Cách thay đổi mật khẩu trong Windows Server 2003R2 

– Bước 1: Chuột phải My Computer chọn Manage.

thay-doi-mat-khau-win2003r2-1

– Bước 2: Chọn Local Users and Groups – Users – Chuột phải Administrator chọn Set Password…

thay-doi-mat-khau-win2003r2-2

– Bước 3: Chọn Proceed.

thay-doi-mat-khau-win2003r2-3

– Bước 4: Nhập New password và Confirm password – OK.

thay-doi-mat-khau-win2003r2-4

2.  Cách thay đổi mật khẩu trong Windows Server 2008R2 

– Bước 1: Chuột phải My Computer chọn Manage.

thay-doi-mat-khau-win2008r2-1

– Bước 2: Chọn Local Users and Groups – Users – Chuột phải Administrator chọn Set Password…

thay-doi-mat-khau-win2008r2-2

– Bước 3: Chọn Proceed.

thay-doi-mat-khau-win2008r2-3

– Bước 4: Nhập New password và Confirm password – OK.

thay-doi-mat-khau-win2008r2-4

3.  Cách thay đổi mật khẩu trong Windows Server 2012

– Bước 1: Chuột phải My Computer chọn Manage.

thay-doi-mat-khau-win2012r2-1

– Bước 2: Chọn Tools – Computer Management.

thay-doi-mat-khau-win2012r2-2

– Bước 3: Chọn Local Users and Groups – Users – Chuột phải Administrator chọn Set Password…

thay-doi-mat-khau-win2012r2-3

– Bước 4: Chọn Proceed.

thay-doi-mat-khau-win2012r2-4

– Bước 5: Nhập New password và Confirm password – OK.

thay-doi-mat-khau-win2012r2-5

4.  Cách thay đổi mật khẩu trong Windows Server 2016

– Bước 1: Chuột phải My Computer chọn Manage.

thay-doi-mat-khau-win2016-1

– Bước 2: Chọn Tools – Computer Management.

thay-doi-mat-khau-win2016-2

– Bước 3: Chọn Local Users and Groups – Users – Chuột phải Administrator chọn Set Password…

thay-doi-mat-khau-win2016-3

– Bước 4: Chọn Proceed.

thay-doi-mat-khau-win2016-4

– Bước 5: Nhập New password và Confirm password – OK.

thay-doi-mat-khau-win2016-5

5.  Cách thay đổi mật khẩu trong Windows Server 2019

– Bước 1: Chuột phải My Computer chọn Manage.

thay-doi-mat-khau-win2019-1

– Bước 2: Chọn Tools – Computer Management.

thay-doi-mat-khau-win2019-2

– Bước 3: Chọn Local Users and Groups – Users – Chuột phải Administrator chọn Set Password…

thay-doi-mat-khau-win2019-3

– Bước 4: Chọn Proceed.

thay-doi-mat-khau-win2019-4

– Bước 5: Nhập New password và Confirm password – OK.

thay-doi-mat-khau-win2019-5

Support Team